CeMaS

Centrum magnetického světla

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


en:o_nas:historie:vyrocni_zprava_2015

FIXME This page is not fully translated, yet. Please help completing the translation.
(remove this paragraph once the translation is finished)

CeMaS - The Annual Report for 2015

About CeMaS

logo CeMaS

Centrum of magnetic light

We develope knowledge and clean technology in harmony with nature.

NameCeMaS z.ú.
Scope of businessDeveloping of knowlidge and clean technology using mostly plasmatic magnetic filed and nanotechnologies based primarily on from harmonic consonance with nature, from which we admiringly learn, and true humanity.
Adbances will be shared with public using suitable form.
Develped technology will be produced and available to public for adequate resources.
Legal formInstitute
Date of foundation25th February 2015
Date of registration16th March 2015
Identification number038 49 210
ResidenceHřbitovní 371
Slušovice
763 15
Czech Republic
Web pagece-ma-s.net
Emailinfo@ce-ma-s.net
FacebookCeMaS.z.u
Transparent bank account2100764832/2010
IBAN: CZ8920100000002100764832
BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX


Introduction

Year 2015 was the official beggining of the company CeMaS.

Our small group was focused on the preparations of web pages for sharing, two plasmatic reaktors and partly on support software, extending of knowledge and establishing connections with other people.

Development

Web pages

We created web pages ce-ma-s.net in czech and partly in english, where we share our knowledge and progress etc.

Plasmatic vacuum reactor

V průběhu roku jsme shromažďovali zařízení potřebná pro reaktor. Postupně jsme vytvářeli koncepci reaktoru, aby mohl být sestaven a připraven pro testování, pro lepší vhled do a využití pokud možno soběstačného plazmatického víru. Taktéž jsme měnili a doplňovali reaktor o některé části tak, aby byl schopen komunikovat s ostatními zařízeními, na které je připojený. Vytvořili jsme speciální ventil na dávkování plynu do reaktoru a druhý speciální ventil na jeho vakuování a následné uzavření. Reaktor jsme doplnili o část (kulička z karborunda), která je schopna do něj přenést a udržet v něm vysokofrekvenční energii a je napájená zařízením pro generování signálu s vysokou laditelnou frekvencí a napětím. Další zařízení, která doplníme, nám umožní následně uskutečnit požadované první testy zamýšlené sestavy reaktoru.

Plazmatický implozní reaktor

PIR 1 Začali jsme sestavením návrhu reaktoru a 3D modelu. Během vývoje jsme si ujasnili počáteční způsob pulzního buzení magnetické tekutiny v komoře reaktoru k utvoření harmonického víru, který by mohl jako anténa vysílat správná záření pro vytvoření souladu s okolními proudy záření životní síly a jejich následnou implozní koncentraci a usměrnění pro další příznivé použití a práci. Pořídili jsme základní součásti pro řízení reaktoru. Čeká nás pokračování vývoje řídícího software, 3D tisk částí reaktoru, sestavení a první pokusy.

Software SenseLab

SenseLab Ujasnili jsme si prvotní návrh software pro řízení, sledování a přehrávání experimentů. Proběhl první vývoj software. Pokračujeme v jeho následném vývoji s aktuálními technologiemi jako WAMP či Web API pro komunikaci a služby zařízení a záznamu experimentů, OData pro služby datových úložišť a Universal Windows Platform pro uživatelské rozhraní.

Výzkum

Mnoho času jsme věnovali také průzkumu dostupných znalostí z oblasti volných energií, matematiky a příjmu inspirací. O naše pohledy se postupně dělíme na našich webových stránkách.

Technologie Nadace Keshe se zatím ukázaly jako nejisté a nehotové a způsoby vedení této společnosti a její nekalé nemorální praktiky nás od ní odradily, přestože tam vidíme potenciál k využití některých aspektů a výsledků jako energetické materiály a povrchy apod., pokud proběhne jejich upřímný průzkum a rozvoj.

Potěšilo nás zveřejnění několika čistých technologií, jejichž ověření na sebe ještě čeká. Například první výrobky irské společnosti Steorn, které jímají okolní energie prostředí.

Pokroky projektivní geometrie zase zlepšují výhledy na popis proudění pralátky ve Stvoření.

Finance

Finanční pohyby byly minimální. Především šlo o údržbu webových stránek a nákup součástí pro řízení reaktorů.

Proběhl průzkum možností dalšího financování, které nevedly k reálným výsledkům, takže prozatím zůstáváme v režimu financování převážně z vlastních prostředků.

Hospodaření

Společnost v průběhu účetního období roku 2015 hospodařila z příspěvků od fyzických osob. Dary byly poskytovány společnosti na zajištění potřeb hlavní činnosti a provozu zapsaného ústavu.

Rozbory

Výnosy byly tvořeny z darů přijatých od fyzických osob v celkové výši 10 044,56 Kč.

Náklady byly tvořeny spotřebním materiálem v celkové hodnotě 4 973,72 Kč.

Vlastní jmění 901 000 byl tvořen z prostředků vlastního vkladu ve výši 100,00 Kč.

Výsledek hospodaření k 31. 12. 2015 před zdaněním činil 4 514,56 Kč.

Daňová úspora, je vyčíslena na 855,00 Kč. Prostředky daňové úspory budou použity v roce 2016 v rámci hlavní činnosti.

Pro prokázání daňové úspory a následného čerpání organizace vytvořila fond daňové rezervy 911 200.

Bankovní účet k 31. 12. 2015 vykazuje zůstatek 4 850,56 Kč.

Závazky nejsou k 31. 12. 2015 evidovány.

Pohledávky nejsou k 31. 12. 2015 evidovány.

Zásoby nejsou k 31. 12. 2015 evidovány.

Organizace nepořídila v průběhu zdaňovacího období dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek.

Materiál se účtuje způsobem B.

Materiál se oceňuje v pořizovacích cenách.

Pokladna nebyla v průběhu roku vedena a nebyly provedeny hotovostí příjmy a výdaje.

Organizace provedla inventarizaci a v rámci inventarizace nebyly shledány nedostatky.

Shrnutí, výhledy a výzvy

Zvládli jsme část z toho, co jsme chtěli v roce 2015 uskutečnit. Volného času po práci pro obživu a radostech i starostech o naše milé rodiny, kterým také děkujeme za trpělivost, na to moc nemáme, ale přesto doufáme, že ho přibude.

Budeme pokračovat krok za krokem v rámci našich možností a těšíme se na další pokroky a spolupráci s podobně naladěnými lidmi. Pokud vás naše činnost oslovila, dejme se dohromady, abychom toho více lépe zvládli.

Naše cesta nás těší a proto to děláme, abychom svým dílem přispěli ke zlepšení stavu nejen na této krásné planetě Zemi, ale i v našich nitrech.

Zařízení a poznávání, na nichž pracujeme, mají být přínosem pro očistu přírody a nastolení lepších podmínek pro duchovní rozvoj lidstva. Práci v našich nitrech za nás neudělají, ale mohou napomoci i k lepšímu pochopení činnosti přírody a našeho začlenění a role v celku Stvoření.

Děkujeme tímto naší činností Bohu, našemu Stvořiteli, za možnost ušlechtilého bytí.

en/o_nas/historie/vyrocni_zprava_2015.txt · Poslední úprava: 21.07.2016 20:34 autor: Tomáš Sousedík