CeMaS

Centrum magnetického světla

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


projekty:vedeni:start

Přírodní vědění

Nové plodné pohledy ve světě vědy pro mne znamenají sledování pravých příčin a souvislostí v našem vnitřním i vnějším světě.

Nutně jde tedy o sloučení duchovního a materiálního pohledu do jedinečného celku, kdy prvotním východiskem a příčinou je jen Jeden Zdroj - Bůh. Ne jako osoba, ale jako Dárce proudícího světla, ze kterého je vše stvořeno, včetně nás.

Jde o pohled shora z prvotních příčin dolů k důsledkům.

Více buduji na tomto místě a Vy se můžete přidat.

Zvláště se zaměřuji na rozvoj poznání a jeho použití včetně duchovních inspirací k pochopení Stvoření našeho Stvořitele.

Toto je souhrn mého současného pohledu:

Proudící tekuté Stvoření

Jsoucnost Boha, Síly, Světla, tedy Života vyžaduje sama již tvoření! Neboť živoucí Světlo, živoucí Síla nemůže zamezit vyzařování. A toto vyzařování skrývá všechno nutné pro stvoření.
Vyzařování však není Světlo samotné!
… V celém stvoření je tedy formování, zrání, udržování a rozklad jen důsledkem více nebo méně silného pohybu.
- Abdrushin

Náš Stvořitel je Prvotní Hybatel, který uvedl pohyby všeho stvořeného ve formě pulzujících proudění propojujících vše do hierarchické soustavy uzavírajících se koloběhů. Tento Jediný Zdroj také proudění udržuje.

Vyšší či intenzivnější koloběh proudění nese a udržuje jeho nižší či méně intenzivní koloběhy proudění. Každý koloběh je pulzující tekutá proudící forma včetně nás lidí.

Vyšší koloběhy jsou blíže Zdroji a nižší koloběhy zase dále od Něj.

Všechny vlastnosti a rozmanitosti proudění, která jsme pojmenovali mnoha slovy, jsou jen projevem tekutého pohybu proudícího v nespočetných vzájemně na sebe působících proudech.

Již před dávnou dobou (člověk) chápal, že veškerá vnímatelná hmota pochází z pralátky, nepředstavitelně řídké a vyplňující veškerý prostor - akáši 1) či světlonosného éteru, 2) na který působí životodárná prána či tvořivá síla 3) vyvolávající existenci, v nekončících cyklech, veškerých věcí a jevů.
Pralátka, uvedená do nejmenších vírů s úžasnou rychlostí, se stává hrubou hmotou, ale jakmile síla poleví, pohyb zanikne a hmota zmizí a stane se opět pralátkou.
- Nikola Tesla

Popis

Nejpravděpodobnějším předpokladem nebo odhadem v současnosti je, že éter je dokonale nestlačitelná spojitá tekutina, ve stavu jemnozrnného vírového pohybu, kroužící stejnou obrovskou rychlostí. Bylo totiž částečně, i když dosud neúplně, prokázáno, že taková vířivá tekutina by přenášela vlny stejné obecné povahy jako světelné vlny – tedy periodické vzruchy napříč směru šíření – a přenášela by je rychlostí stejně velkého řádu jako vířivá či krouživá rychlost.
- Nikola Tesla
 • Nejjednodušší tekutina v pohybu pocházejícího od Boha a Jím udržovaným
  • Tekutina nemá žádné vlastnosti ani části, kromě schopnosti téct, a je souvislá
 • Tento pohyb proudící tekutiny dává povstat všem jevům jako
  • Pojetí prostoru a času
  • Látka, duchovní i materiální, s rozmanitými proudícími formami
  • Vzájemné působení podléhající Zákonům

Současný vědecký svět má jistá omezení, jejichž překonání by umožnilo dobrý rozvoj:

 • Orientace jen na materiální
  • Protože je vše v propojeném hierarchickém proudění a vyšší udržuje nižší, omezení pohledu jen na nižší úrovně znemožňuje nalezení pravých příčin
 • Matematicky zaměřené popisy
  • Matematický jazyk s různými nářečími se používá k popisu fyzických jevů a skutečné děje jsou často skryty za matematikou, čímž se ztrácí jasnost a pochopení
 • Neznámé fyzikální veličiny
  • Popis je založen na výrazech s fyzikálními veličinami, ale chybí skutečné pochopení podstaty a původu těchto veličin
 • Oficiální učení předstírají, že jsou dobře vyvinuté
  • Vyučování fyziky a dalších věd na školách často předstírá, že je vše dobře vyvinuté a známé, ale nevyřešené problémy jsou běžně studentům skryté, což může způsobit falešné zdání, že již není potřeba otevřenosti a dalšího rozvoje

Aby mohlo být pokročeno vpřed a podpořeno hlubší pochopení, navrhuji:

 • Přijetí Stvořitele a Jeho poselství a působení
  • Příčiny a důsledky musí být respektovány, abychom se naučily Zákonům
  • Bůh tvoří a udržuje Jeho Stvoření, ale není jeho součástí, a je nezávislý
  • My jsme stvořeni spolu se všemi světy a bytostmi a jsme závislí na Jeho obdarovávání
 • Více otevřenosti a sdílení různých životních pohledů
  • Otevření sdílení různých životních zkušeností, abychom viděli bohatost světa v nás i kolem nás z mnoha stran
 • Rozvoj lepšího pochopení různých úrovní proudícího Stvoření
  • Snaha prohloubit pochopení proudících forem a jejich projevů
 • Rozvoj lepšího matematického jazyka, který by lépe dokázal popsat tekuté Stvoření
  • Méně vyvinutý jazyk může omezit schopnost vyjádření a lépe vyvinutý jazyk může podpořit a umožnit nové pohledy
 • Respektování hierarchie
  • Nechť naše duchovní nitro řídí náš materiální rozum, ale ne naopak

Toto vše vyžaduje hodně práce, ale tato práce za to stojí. I malý krok vpřed je lepší než žádný krok a může pomoci jiným pokročit vpřed.

Použití

Pro pozdější získávání energie už nebude nutné uhlí, neboť budou nové zdroje síly.
Budou nové zdroje k zachycování tónů ze zcela vzdálených světů.
- Abdrushin
Než uplyne mnoho generací, bude naše zařízení poháněno silou dosažitelnou v kterémkoli bodě vesmíru. Tato myšlenka není nová… Najdeme ji v nádherném mýtu o Antheovi, který získává sílu ze země; najdeme to mezi rafinovanými spekulacemi jednoho z vašich skvělých matematiků … V celém vesmíru je energie. Je tato energie statická nebo kinetická? Jsou-li statické, naše naděje jsou marné; je-li kinetický – a to víme jistě, je to jen otázka času, kdy se lidem podaří napojit své stroje na samotné soukolí přírody.
- Nikola Tesla

Hluboké poznání Stvoření, jehož jsme součástí, nám umožňuje lépe udržovat a řídit naše životy správným směrem vedoucím do duchovního Domova, pokud ho dobře použijeme k našemu vnitřnímu probuzení. Je to spojeno s uvědomováním se a vzájemnou pomocí na cestě, čímž děkujeme Stvořiteli naplněným životem.

Při učení naším žitím na této nižší pozemské materiální úrovni bytí se můžeme také naučit, krok za krokem, jak si představit a připravit nástroje pomáhající nám na cestě, které by byly v souladu s přírodním řádem všeho proudění, jež je výrazem Boží Vůle a Lásky.

Nové způsoby napojení dobře sladěných strojů na přírodní proudění sloužících lidstvu jsou záležitostí lepšího duchovního uvědomění, které vždy bude podpořeno z výšin.

Inspirace z vyšších světů, kde je živé hlubší pochopení Zákonů, napomáhá těm, kteří se snaží pomoci všemu dobrému.


Marek Ištvánek
25.2.2024

Zapojení lidé

1)
MI: zářivý prostor
2)
MI: dnes přejmenovaného na kvantové nebo fyzické vakuum
3)
MI: živa, chi, …

Diskuze

Imrich Forró, 03.04.2015 13:16

Marek, ten výklad k „Perpetuum mobile“ je latinsky „neustále v pohybu“, je tak dokonalý……, že nie je potrebný k tomu žiadný komentár….. Táto veta je výnimočne jedinečná: Každá forma (proudění) také nutně z okolí pohyb přijímá (nádech, příjem) a také předává svůj pohyb do okolí (vyzařuje, výdech, výdej).

Veľmi sa hodí k mojej metóde, lebo aj tá je založená na tomto princípe.

Marek Ištvánek, 09.04.2015 20:11

Imrichu, to se mi líbí.

Rád se o Vašich pohledech dovím více…

Marek Ištvánek, 01.04.2015 22:31

„Perpetuum mobile“ je latinsky „neustále v pohybu“.

Pro mne je celý vesmír, celé stvoření neustále v pohybu protože se z pohybu (proudícího světla) skládají. V pohybu je stvoření ale proto, že mu je tento pohyb darován Stvořitelem, Jediným Zdrojem.

Každá forma (proudění) také nutně z okolí pohyb přijímá (nádech, příjem) a také předává svůj pohyb do okolí (vyzařuje, výdech, výdej).

Prvotní pohyb vzniklý působením Síly Stvořitele se k Němu, jako původci také navrací. Koloběh tedy musí být pravidelně obnovován (dýchání).

Jak ve velkém, tak i v malém, jak nahoře, tak i dole.

Stroje využívající proudící světlo ho tedy mohou z okolí koncentrovat a transformované předávat dál ve vhodné formě.

Neexistuje izolovaná forma a vše je spolu propojeno v celek.

Dnešní věda poznala pouze část tohoto celkového působení a v mnohém je přesto užitečná. Protože ale nepřehlédla celek, vytváří jisté umělé stavby a zapomíná na pravé příčiny dějů.

Někteří se snaží vědu posunout dále a sjednotit ji s duchovním, protože i to patří do celkového obrazu.

Imrich Forró, 27.03.2015 06:22

Dobrý deň p. Striček! To, čo píšete je pekné, ale dajme si otázku, či je to potrebné napriek tomu, že je to prospešné. Napadla ma jedna príhoda, ešte z čias cisára Vespasiana. Prišieľ za ním jeden technik a pýtal od neho peniaze na zostrojenie parného stroja. Že má projekty, ale na realizáciu potrebuje prostriedky. Cisár mu odpovedal: žiadne peniaze nedostaneš, lebo by to bolo sice pre mňa prospešné, aj by to uľahčilo prácu podriadeným. Vieš si ale predstaviť, aké škody by to spôsobilo ľuďom, ktorých by si takto okradol o zárobkové možnosti?…. Prajem pekný deň!

Radovan Striček, 26.03.2015 08:36

Dobrý pán Forró. Viete každý z nás si predstavuje pod pojmom perpetuum mobile možno niečo iné. Berme to z toho hľadiska, že aj pozemský život raz končí. Samozrejme aj vesmír sa mení, pretvára a hviezdy tiež raz vyhasnú a premenia sa na niečo iné trvá to síce milióny rokov podľa súčasnej vedy, ale stane sa to. My tu, ale nie sme od toho, aby sme teoretizovali o tom či je alebo nie je perpetuum mobile. Sme tu na to, aby sme využili silu prírody a dokázali ju premeniť do zariadení, ktoré budú prospešné pre ľudí a tým prispejú k ich duševnému vzostupu. Skúsme sa prosím viac zameriavať na tieto skutočnosti. Ako vidíte máme k dispozícii určité zariadenie. Jeho bližší popis ešte trochu upravíme a testy, ktoré budeme prevádzať budeme postupne zverejňovať. Ak máte nejaké otázky prípadne návrhy na zlepšenie systému PVR alebo iných zariadení, ktoré vytvárame radi ich príjmeme. Praje pekný deň. Striček R.

Imrich Forró, 26.03.2015 06:07

Radovan Striček, perpetuum mobile predsa existuje, veď to je predsa „vesmír“ a v ňom jednotlivé sústavy. Dokáže sa vytvoriť, existovať určitý čas a potom sa zneškodniť-zaniknúť.Toto sa opakuje neustále dokolečka. Je potrebné to len pochopiť…….

Radovan Striček, 25.03.2015 08:27

Dobrý deň Tomáši. Podľa môjho cítenia a vedomostí viem, že perpetuum mobile neexistuje. Je veľa rôznych spôsobov ako dosiahnuť energetické zdroje s veľkým účinkom a minimálnym odberom. Podarilo sa to už viacerým vynálezcom. Najvýznamnejší z nich bol pán Tesla, ktorý dokázal využiť záporný potenciál Zeme. Naše smerovanie je zatiaľ samostatné bez investorov. Všetky prostriedky, ktoré máme k dispozícii sme si hradili vlastnými zdrojmi. Čo sa týka finančných zdrojov zatiaľ budeme využívať formu darovania pre rýchlejší rozvoj našich myšlienok a technológií v spoločnosti CeMaS.

tomas t., 21.03.2015 21:04

Zdravim , nahodou som narazil na vasu stranku na facebooku ,ktoru zdielal moj virtualny priatel . Davate tu moznost sa podelit a takisto moznost pozret sa na veci z ineho uhlu . Paci sa mi otvorene zmyslanie ,preto by som sa rad podelil. Avsak nepaci sa mi spolupraca s korporaciami ,ktorym sa neda verit . Ja osobne neverim ziadnej. Cize mali by ste si ist svoje ,pretoze ak nie ,ti druhy vam budu diktovat co mate robit . Co vas moze priviest aj do krachu ,pretoze dnes je vsetko o profite. A nechce sa mi rozvadzat ako funguje dnesny svet. Treba v prvom rade zhodit ruzove okuliarky. Ja osobne nie som ziadny edukovany vedec ,skor by som povedal ,ze som nezavisly objavovatel . Edukaciou nastastie nie som az tak moc ovplyvneny co mi umoznovalo pocas mojho objavovania sa pozerat na veci vlastnym rozumom ,cize mnohokrat som vybocil s predpisanych ciar a vselijakych pravidiel ,ktore sa dnes stali vedeckym nabozenstvom . Vedcom chyba sirsi zaber . Zamerani su iba na jednu vec ,ale nevedia nic o ekonomike ,historii , a pretoze sedia vacsinou zavreti nad knihami ,alebo v laboratoriach cely zivot nemaju ani zakladne fyzicke chapanie . Fyziku totizto treba mat v sebe, nie len pamatat si vzorce a poucky. Avsak predtym nez sa rozpisem uplne skusim sa vas opytat jednu otazku . Je podla vas mozne postavit perpetuum mobile?

Pokud byste byli zalogování, mohli byste zanechat komentář.
projekty/vedeni/start.txt · Poslední úprava: 25.02.2024 18:50 autor: Marek Ištvánek