CeMaS

Centrum magnetického světla

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


o_nas:historie:vyrocni_zprava_2015

CeMaS - výroční zpráva za rok 2015

O společnosti

logo CeMaS

Centrum magnetického světla

Rozvíjíme poznání a čistou technologii v souladu s přírodou.

NázevCeMaS z.ú.
Předmět činnostiRozvoj poznání a čisté technologie, používající především plazmatická magnetická pole a nanotechnologie a vycházející z harmonického souznění s přírodou, od které se s obdivem učíme, a podpory pravého lidství.
Pokroky budou sdíleny s veřejností vhodnou formou.
Vyvinutá technologie bude vyráběna a dostupná veřejnosti za přiměřené prostředky.
Právní formaústav
Datum založení25. února 2015
Datum zápisu16. března 2015
Identifikační číslo038 49 210
SídloHřbitovní 371
Slušovice
763 15
Česká republika
Webové stránkyce-ma-s.net
Emailinfo@ce-ma-s.net
FacebookCeMaS.z.u
Transparentní bankovní účet2100764832/2010
IBAN: CZ8920100000002100764832
BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX


Úvod

Rok 2015 byl oficiálním počátkem společnosti CeMaS.

Naše malá skupina se věnovala především přípravě webových stránek pro sdílení, dvou plazmatických reaktorů a části podpůrného software, rozšiřování poznání a snahou navázat spojení se spřízněnými lidmi, s nimiž jsme otevřeni spolupracovat.

Vývoj

Webové stránky

Vybudovali jsme webové stránky ce-ma-s.net v češtině a částečně i angličtině, kde sdílíme naše poznatky, vývoj apod.

Plazmatický vakuový reaktor

V průběhu roku jsme shromažďovali zařízení potřebná pro reaktor. Postupně jsme vytvářeli koncepci reaktoru, aby mohl být sestaven a připraven pro testování, pro lepší vhled do a využití pokud možno soběstačného plazmatického víru. Taktéž jsme měnili a doplňovali reaktor o některé části tak, aby byl schopen komunikovat s ostatními zařízeními, na které je připojený. Vytvořili jsme speciální ventil na dávkování plynu do reaktoru a druhý speciální ventil na jeho vakuování a následné uzavření. Reaktor jsme doplnili o část (kulička z karborunda), která je schopna do něj přenést a udržet v něm vysokofrekvenční energii a je napájená zařízením pro generování signálu s vysokou laditelnou frekvencí a napětím. Další zařízení, která doplníme, nám umožní následně uskutečnit požadované první testy zamýšlené sestavy reaktoru.

Plazmatický implozní reaktor

PIR 1 Začali jsme sestavením návrhu reaktoru a 3D modelu. Během vývoje jsme si ujasnili počáteční způsob pulzního buzení magnetické tekutiny v komoře reaktoru k utvoření harmonického víru, který by mohl jako anténa vysílat správná záření pro vytvoření souladu s okolními proudy záření životní síly a jejich následnou implozní koncentraci a usměrnění pro další příznivé použití a práci. Pořídili jsme základní součásti pro řízení reaktoru. Čeká nás pokračování vývoje řídícího software, 3D tisk částí reaktoru, sestavení a první pokusy.

Software SenseLab

SenseLab Ujasnili jsme si prvotní návrh software pro řízení, sledování a přehrávání experimentů. Proběhl první vývoj software. Pokračujeme v jeho následném vývoji s aktuálními technologiemi jako WAMP či Web API pro komunikaci a služby zařízení a záznamu experimentů, OData pro služby datových úložišť a Universal Windows Platform pro uživatelské rozhraní.

Výzkum

Mnoho času jsme věnovali také průzkumu dostupných znalostí z oblasti volných energií, matematiky a příjmu inspirací. O naše pohledy se postupně dělíme na našich webových stránkách.

Technologie Nadace Keshe se zatím ukázaly jako nejisté a nehotové a způsoby vedení této společnosti a její nekalé nemorální praktiky nás od ní odradily, přestože tam vidíme potenciál k využití některých aspektů a výsledků jako energetické materiály a povrchy apod., pokud proběhne jejich upřímný průzkum a rozvoj.

Potěšilo nás zveřejnění několika čistých technologií, jejichž ověření na sebe ještě čeká. Například první výrobky irské společnosti Steorn, které jímají okolní energie prostředí.

Pokroky projektivní geometrie zase zlepšují výhledy na popis proudění pralátky ve Stvoření.

Finance

Finanční pohyby byly minimální. Především šlo o údržbu webových stránek a nákup součástí pro řízení reaktorů.

Proběhl průzkum možností dalšího financování, které nevedly k reálným výsledkům, takže prozatím zůstáváme v režimu financování převážně z vlastních prostředků.

Hospodaření

Společnost v průběhu účetního období roku 2015 hospodařila z příspěvků od fyzických osob. Dary byly poskytovány společnosti na zajištění potřeb hlavní činnosti a provozu zapsaného ústavu.

Rozbory

Výnosy byly tvořeny z darů přijatých od fyzických osob v celkové výši 10 044,56 Kč.

Náklady byly tvořeny spotřebním materiálem v celkové hodnotě 4 973,72 Kč.

Vlastní jmění 901 000 byl tvořen z prostředků vlastního vkladu ve výši 100,00 Kč.

Výsledek hospodaření k 31. 12. 2015 před zdaněním činil 4 514,56 Kč.

Daňová úspora, je vyčíslena na 855,00 Kč. Prostředky daňové úspory budou použity v roce 2016 v rámci hlavní činnosti.

Pro prokázání daňové úspory a následného čerpání organizace vytvořila fond daňové rezervy 911 200.

Bankovní účet k 31. 12. 2015 vykazuje zůstatek 4 850,56 Kč.

Závazky nejsou k 31. 12. 2015 evidovány.

Pohledávky nejsou k 31. 12. 2015 evidovány.

Zásoby nejsou k 31. 12. 2015 evidovány.

Organizace nepořídila v průběhu zdaňovacího období dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek.

Materiál se účtuje způsobem B.

Materiál se oceňuje v pořizovacích cenách.

Pokladna nebyla v průběhu roku vedena a nebyly provedeny hotovostí příjmy a výdaje.

Organizace provedla inventarizaci a v rámci inventarizace nebyly shledány nedostatky.

Shrnutí, výhledy a výzvy

Zvládli jsme část z toho, co jsme chtěli v roce 2015 uskutečnit. Volného času po práci pro obživu a radostech i starostech o naše milé rodiny, kterým také děkujeme za trpělivost, na to moc nemáme, ale přesto doufáme, že ho přibude.

Budeme pokračovat krok za krokem v rámci našich možností a těšíme se na další pokroky a spolupráci s podobně naladěnými lidmi. Pokud vás naše činnost oslovila, dejme se dohromady, abychom toho více lépe zvládli.

Naše cesta nás těší a proto to děláme, abychom svým dílem přispěli ke zlepšení stavu nejen na této krásné planetě Zemi, ale i v našich nitrech.

Zařízení a poznávání, na nichž pracujeme, mají být přínosem pro očistu přírody a nastolení lepších podmínek pro duchovní rozvoj lidstva. Práci v našich nitrech za nás neudělají, ale mohou napomoci i k lepšímu pochopení činnosti přírody a našeho začlenění a role v celku Stvoření.

Děkujeme tímto naší činností Bohu, našemu Stvořiteli, za možnost ušlechtilého bytí.

o_nas/historie/vyrocni_zprava_2015.txt · Poslední úprava: 21.05.2016 09:43 autor: Marek Ištvánek